Info 040 936 1994
Taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan jo vuodesta 1998

IlmoittautuminenAjankohtaista

Syyslukukausi 2022

Hei, tervetuloa alkavaa lukuvuoteen 2022-2023. * Opetus koulullamme käynnistyy 22.8. alkavalla viikolla. * Ryhmissämme on tarjolla opetusta kaikenkiäisille lapsille ja nuorille. * Lasten ja nuorten ryhmiin voi ilmoittutua myös kesken kauden mikäli ryhämässä on tilaa....

Lukujärjestys lv.2022-2023

Huom!  Rajamäellä on torstaisin P1/P2 ryhmä (7-11 vuotiaat) * ryhmä kokoontuu klo 16.30-18.00

 

MUKAVAA, ETTÄ LÖYSIT SIVUILLEMME! 

Olemme taiteen perusopetusta antava Nurmijärven kuvataidekoulu. Toimimme Nurmijärven Opiston alaisuudessa ja olemme järjestäneet taiteen perusopetusta Nurmijärven kolmessa taajamassa yli 20 vuotta, ammattitaidolla, turvallisesti ja kestävästi, hauskuutta unohtamatta.

Kuvataidekoulullamme annetaan yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille maanantaista perjantaihin Rajamäellä, Kirkonkylällä ja Klaukkalassa. Aikuisille on lauantaisin kokoontuva ryhmä.

->    Nurmijärven Opisto (opistopalvelut.fi)

ILMOITTAUDU

 

 

 

 

 

Oppilaaksi kuviskouluun?

Kuvataidekouluun ilmoittauminen on jatkuvaa ja myös kesken kauden voi tulla mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa. 
Lisätietoja antaa Päivi Takala p. 040 939 1994

Ilmoittautuminen

Nurmijärven kuvataidekoulu on lasten ja nuorten taidekoulu kansalaisopistossa, jossa annetaan lakisääteistä, yleisen oppimäärän
mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteessa. Opetus on avointa kaikille 5 – 18 -vuotiaille. Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan varhaisiän valmentavista opinnoista yhteisiin opintoihin ja syventäviin työpajaopintoihin. llmoittautua voi myös kesken kauden, mikäli ryhmässä on tilaa.

Vapaita oppilaspaikkoja

Uudet oppilaat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoja opetuksesta, opetusryhmistä ja ryhmien vapaista paikoista 040 936 1994 kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi 

Ryhmät

 

 

Varhaisiän Nuppu (5-6v.)

Varhaisiän Nuppu ryhmissä kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä.

Yhteiset opinnot (7-11v.)

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Oppilaita kannustetaan käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle.

Periodiopinnot ja työpajat (12-18v.)

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen ja taitojen laajentaminen sekä oman ilmaisun tukeminen osaamisensa kehittämisessä, tavoitteidensa ja näkemystensä mukaisessa itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa työskentelyssä. Rohkaistaan oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita, ilmaisun keinoja ja syventämään kuvailmaisun taitojaan.

 

Peruminen

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta. Perumisilmoitus tehdään kevälukukaudella viiimeistään 30.5. ja syyslukukaudella viimeistään 15.12. mennessä:
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi tai 
p. 040 938 1007 / 040 936 1994

 

Aikuiset

Nurmijärven Opistolla on useita aikuisille ja nuorille suunnattuja taidekursseja.

Aikuisten kuvataiteen perusopetus (ATPO)
Seuraava aikuisten ryhmä aloittaa syksyllä 2023
Opiskelupaikan voi varata ilmoittautumalla:
LINKKI

Lisätietoja aikuisten taideharrastamisesta 040 936 1994

 

 

 

 

Maksut ja alennukset

Varhaisiän Nuppu 100€
P1-P2 7-11 vuotiaat 175
Periodi- ja työpajaryhmär 200€
(sisarale on 15€)

Vapaaoppilaspaikkahakemus:
vapaaoppilaspaikkahakemus kevät 2022

Varhaisikä

Varhaisiän ryhmissä kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin rohkaisten lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta. Opetus kannustaa iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä.

Yhteiset opinnot 7-11v.

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Oppilaita kannustetaan käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä. Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle.

Periodiopinnot ja työpajat

Oppilaat kokeilevat, harjoittelevat ja soveltavat kuvataiteen ilmaisukeinoja moniaistisesti. Opetus tukee näin elinikäisen taiteiden harrastamisen edellytyksiä ja antaa suuntaa myös mahdollisesti tulevaan ammatinvalintaan. Keskeistä on oppilaan luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen. Opintojen tavoitteena on kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen sekä tietojen ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.

Opetuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat piirustus ja maalaus, kuvanveisto, arkkitehtuuri, ympäristönsuunnittelu, muotoilu, grafiikka, keramiikka, valokuva, sarjakuva, ympäristö–ja yhteisötaide sekä mediataide, monitaiteelliset työmuodot ja taidehistoria.

Peruminen

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta.
Perumisilmoitus tehdään kl. 30.5. ja sl. 15.12. mennessä

kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
tai 
p. 040 938 1007 / 040 936 1994

Aikuiset

Nurmijärven Opistolla on useita aikuisille ja nuorille suunnattuja taidekursseja. Innostu harrastamaan! Opettajat ovat ammattitaiteilijoita ja kuvataideopettajia.

Aikuisten taiteen perusopetus Nurmijärven Opistolla

 Aikuisten taiteen perusopetus koostuu perusopinnoista (yhteiset opinnot 300 tuntia) ja on kestoltaan noin 2 vuotta ja syventävistä opinnoista (teemaopinnot 200 tuntia) joita voi suorittaa jo yhteisten opintojen aikana tai yhteisten opintojen jälkeen, teemaopinnoissa tehdään myös syventävä päättötyö.

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Tavoitteena on oman ilmaisun löytäminen kehittämällä opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia sekä materiaalien tuntemusta ja tekniikoiden hallintaa.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuva lähiopetus, itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä vapaavalintaisia kursseja. Opinnon on suunniteltu siten että yhteisten opintojen, joka toinen vuosi on sisällöltään sama, joten vuosittain voi uusiakin opiskelijoita ilmoittautua, mikäli ryhmässä on tilaa. Opetuspäivä on lauantai, lukukaudessa kokoonnutaan 14 kertaa.

Opintoja voi hyödyntää myös esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin. Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun.