Tervetuloa aloittamaan opinnot kuvataidekoulussa!

Oletko kiinnostunut kuvataiteesta?
Haluaisitko kokeilla maalausta, piirtämistä, rakentelua, savitöitä tai animaation tekoa?
Kaikkia edellä mainittuja ja paljon muita kuvan tekemisen keinoja voit kokeilla ja opiskella kuvataidekoulussa.
Opetusta on Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä.

Nurmijärven kuvataidekoulu on lasten ja nuorten taidekoulu. Opetus on avointa kaikille 5 – 19 -vuotiaille.
Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista perusopintoihin ja syventäviin opintoihin.

Ilmoittautumisaika on 1.4.-15.6. ja sen jälkeen voi kirjautua suoraan haluamaansa ryhmään. Mikäli ryhmä on täynnä kannattaa jäädä varasijalle.
ILMOITTAUDU

Opetus sl.2020 alkaa maanantaina 24.8.2019 lukujärjestyksen mukaan.
Lukuvuoden 2019-2020 lukujärjestys (pyrimme pitämään lukujärjestyksen ennallaan, mutta mahdollisesti pieniä muutoksia voi tulla)

VANHAT OOPILAAT: Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta. Vanhat opiskelijat siirretään seuraavalle lukukaudelle toukokuussa,
joten uudelleen ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Kaikille opintojaan aloittaville ja jatkaville lähetetään sähköinen maksulinkki.
Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.

 040 9361994 (Päivi Takala) tai kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
www.nurmijarvenkuvataidekoulu.fi

 

PERUSOPETUS P1 ja P2
(7—12 -vuotiaat )

Yleisen oppimäärän yhteisten opintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen. Opinnot kehittävät visuaalisen havainnoinnin, ajattelun, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä luovat edellytyksiä uuden oppimiselle. Oppilaita kannustetaan käyttämään taiteen toimintatapoja yhteistyön, vuorovaikutuksen, osallistumisen ja vaikuttamisen välineenä.
Opinnot luovat perustaa oppilaan omakohtaisen taidesuhteen kehittymiselle ja kuvataiteen elinikäiselle harrastamiselle. 175€/lukukausi, sis. materiaalit.

 

PERIODI  JA TYÖPAJA (12-18V.)

Kuvataiteen teemaopintojen tarkoituksena on kuvataiteen perustaitojen hankkiminen ja taitojen laajentaminen sekä oman ilmaisun tukeminen osaamisensa kehittämisessä, tavoitteidensa ja näkemystensä mukaisessa itsenäisessä tai yhteistoiminnallisessa työskentelyssä. Rohkaistaan oppilasta käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita, ilmaisun keinoja ja syventämään kuvailmaisun taitojaan. Syventävien opintojen periodi- ja työpajatyöskentelyn aiheet vaihtuvat vuosittain. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen työskentely.
200€/lukukausi sis. materiaalit.

VARHAISIKÄ

Varhaisiän Nuppu-ryhmissä kuvataidetta ja visuaalista maailmaa lähestytään leikinomaisin keinoin. Tutustutaan kuvataiteen maailmaan laulaen, leikkien, liikkuen ja varsinkin maalaten, piirtäen ja muotoillen. Opetuksen tavoitteena on rohkaista lasta ilmaisemaan ja pohtimaan havaintojaan ja tulkintojaan nähdystä, kuullusta, koetusta ja kuvitellusta.

Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa myöhemmille kuvataideopinnoille. Pyritään innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen sekä tuetaan lasten kykyä tehdä monipuolisia havaintoja lähiympäristöstä eri aistien avulla. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan kuvallisen kielen peruskäsitteistöön sekä erilaisiin materiaaleihin ja työvälineisiin. Kannustetaan iloitsemaan omasta ja toisten työstä sekä toimimaan ryhmässä muut huomioiden. Motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä harjoitellaan kokeilemalla vaihtelevia työtapoja ja välineitä. (5-6v.)
100€/lukukausi sis. materiaalit.