Mikä on kuvataidekoulu?

Nurmijärven kuvataidekoulu on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä kuvataidekoulu,jossa annetaan lakisääteistä taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Kuvataidekoulu on jatkumo Nurmijärven musiikkiopiston aloittamalle opetussuunnitelmallisesti itsenäiselle, kuvataiteen opetukselle. Taiteen perusopetus kuvataiteen opetuksena on jatkunut keskeytyksettä vuodesta 1998. Yleisen oppimäärän opinnot kuvataiteessa muodostuvat yhteisistä perusopinnoista ja teemaopinnoista sekä varhaisiän kasvatuksesta.

Yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia: Yhteiset opinnot 300 tuntia, teemaopinnot 200 tuntia ja lisäksi kuvataidekoulu antaa valmentavaa varhaisiän opetusta (4) 5-6 –vuotiaille.

Opetus on avointa kaikille 5 – 19 -vuotiaille, pääsykokeita ei ole vaan opiskelijaksi otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kuvataidekouluun ilmoittautuminen on sitova ja opppilaspaikka säilyy.
Perumisilmoitus ltehdään: kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi tai 040 936 1994.
Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista yhteisiin opintoihin ja syventäviin opintoihin.

Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen (500tuntia) ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.
Tavoitteena on kiva harrastaminen.

Opetuksessa huomioidaan: Yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat sekä kannustetaan oppilasta pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin.

Nurmijärven kuvataidekoulussa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.

 

KATSO MYÖS

 

 

MAKSUT
Kuvataiteen lukukausimaksut:
Varhaisiän opetus 100€
P1 ja P2 175€
Periodiopetus 200€
Työpajaopetus 200€
Kuvataidekoulun sisaralennus on 15€

 

Kuvataidekoulun lukuvuoden aikana on 28 (+2 retket ja näyttelyt) opetusviikkoa, jotka jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Opetusta annetaan Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Opetus on ryhmäopetusta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja opetuskerran kesto vaihtelee 60 minuutista 135 minuuttiin. Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat lukukausimaksuun.

Rapatessa roiskuu eli essu tai muut suojavaatteet pitää tuoda kotoa!

 

 

Opetusryhmät muodostetaan huomioiden oppilaiden ikä sekä edistyneisyys.
Ryhmäkoko varhaisiän kuvataideryhmissä on 6-12 oppilasta.
Yhteisissä opinnoissa ryhmäkoko on 7 –15 ja teemaopinnoissa 7 -15.
Opetus tapahtuu lukuvuoden aikana kokoontuvissa ryhmissä. Ryhmässä voi olla myös kaksi opettajaa.
Opintoihin kuuluvat myös opintoretket, näyttelykäynnit sekä itsenäinen työskentely (esim. kotitehtävät).

Kesäaikana ja lomaviikkoina voidaan järjestää opintokokonaisuuksia täydentävää (syventävää ja laajentavaa)
kurssitoimintaa mm. leirit.

Opintovuoden aikana valmistuneet teokset jaetaan oppilaille viimeistään kevätlukukauden lopussa. Kuvataidekoulu järjestää oppilastöiden näyttelyitä ja käyttää kuvia oppilastöistä omissa julkaisuissaan ja verkkosivuillaan. Oppilaalla ja hänen vanhemmillaan on oikeus kieltää oppilastöiden julkaiseminen samoin kuin sellaisen valokuvan/videokuvan julkaisu, jossa oppilas on mukana. Jos kieltoa ei tehdä, tulkitaan julkaisulupa myönnetyksi.

Tue kuvataidekoulun toimintaa!

Nurmijärven kuvataidekoulu on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä yksityinen kuvataidekoulu. Kuvataidekoulu on jatkumo Nurmijärven Musiikkiopiston aloittamalle, taloudellisesti ja opetussuunnitelmallisesti itsenäiselle, kuvataiteen opetukselle. Taiteen perusopetus kuvataiteen opetuksena on jatkunut keskeytyksettä vuodesta 1996.

Nurmijärven Opisto on Nurmijärven kunnan alueella toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on opetushallituksen valvonnan alainen. Nurmijärven Opiston yhteydessä toimii Jukolan musiikkikoulu ja  Nurmijärven kuvataidekoulu. Opiston omistaja ja taustayhteisö on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry., jonka jäseneksi voi liittyä ilman erillistä jäsenmaksua. Jäsenyys ei velvoita mihinkään ja on voimassa yhden toimintavuoden.

Kannatusyhdistyksen hallituksen sekä opiston johtokunnan jäsenet (varajäsenet) v. 2022:

Raili Leivo, pj (Anne Breiling)
Eeva Malmi, vpj (Aleksi Matikainen)
Kirsi Hara (Paula Salmikangas)
Kaija-Liisa Kiviniemi (Mika Sipura)
Teija Määttä (Leena Kaarni)
Mika Valli (Susanna Huppunen)
Marja Viljamaa, kunnan edustaja (Kaisa Laine)