Miten  pääsen kuvataidekouluun? 

Kuvataidekouluun ilmoittauminen on jatkuvaa ja myös kesken kauden voi tulla mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa.  Katso RYHMÄT
Lisätietoja antaa Päivi Takala p. 040 936 1994 

Yleisen oppimäärän opinnot kuvataiteessa muodostuvat, 
yhteisistä perusopinnoista ja teemaopinnoista sekä varhaisiän kuvataidekouluun valmentavasta taidekasvatuksesta.  
Yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia: Yhteiset perusopinnot 300 tuntia, teemaopinnot 200 tuntia ja lisäksi kuvataidekoulu antaa valmentavaa varhaisiän opetusta (4) 5-6 –vuotiaille n.40 tuntia/lv. 

Opetus on avointa kaikille  5 – 19 -vuotiaille. Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista yhteisiin opintoihin ja syventäviin teemaopintoihin. Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.

Opetuksessa huomioidaan: Yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat sekä kannustetaan oppilasta pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin. Koulussa opitaan erilaisia taiteen menetelmiä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työskentelemään yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden töitä. Nurmijärven kuvataidekoulussa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.  

KATSO MYÖS        

 

Kuvataidekoulun lukuvuoden aikana on 28 opetusviikkoa, jotka jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Opetusta annetaan Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Opetus on ryhmäopetusta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja opetuskerran kesto vaihtelee 60 minuutista 135 minuuttiin.
Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat lukukausimaksuun lukuun ottamatta suojavaatteita. Retkistä maksetaan erikseen. 

Rapatessa roiskuu eli essu tai muut suojavaatteet pitää tuoda kotoa!

 

Opetusryhmät muodostetaan huomioiden oppilaiden ikä sekä edistyneisyys.
Ryhmäkoko varhaisiän kuvataideryhmissä on 5-12 oppilasta.
Yhteisissä opinnoissa ryhmäkoko on 5–13 ja teemaopinnoissa 5-13.
Opetus tapahtuu lukuvuoden aikana kokoontuvissa ryhmissä.
Ryhmässä voi olla myös kaksi opettajaa, mikäli ryhmäkko on yli 16 oppilasta. Opintoihin kuuluvat myös opintoretket, näyttelykäynnit sekä itsenäinen työskentely (esim. kotitehtävät). Kesäaikana ja lomaviikkoina voidaan järjestää opintokokonaisuuksia täydentävää (syventävää ja laajentavaa) kurssitoimintaa mm. leirit Rajamäellä, Kirkonkylällä ja Klaukkalassa.

Poikkeustilanne
Tarvittaessa taiteen perusopetusta voidaan antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopetuksena. Opetuksen  suunnittelu ja toteuttaminen poikkeustilanteessa perustuvat taiteen perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan.  Oppilaitosten opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja muutokset sekä ajantasaiset viranomaisten määräykset ja ohjeet.