Miten  pääsen kuvataidekouluun? 

Kuvataidekouluun ilmoittauminen on jatkuvaa ja myös kesken kauden voi tulla mukaan, mikäli ryhmässä on tilaa. RYHMÄT

 

Lisätietoja antaa Päivi Takala p. 040 939 1994

 

Nurmijärven kuvataidekoulu on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä kuvataidekoulu, jossa annetaan lakisääteistä taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan.  Kuvataidekoulu on jatkumo Nurmijärven musiikkiopiston aloittamalle opetussuunnitelmallisesti itsenäiselle, kuvataiteen opetukselle. Taiteen perusopetus kuvataiteen opetuksena on jatkunut keskeytyksettä vuodesta 1998. Opetusta annetaan Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä Yleisen oppimäärän opinnot kuvataiteessa muodostuvat: yhteisistä perusopinnoista ja teemaopinnoista sekä varhaisiän kuvataidekouluun valmentavasta taidekasvatuksesta. Yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia: Yhteiset perusopinnot 300 tuntia, teemaopinnot 200 tuntia ja lisäksi kuvataidekoulu antaa valmentavaa varhaisiän opetusta (4) 5-6 –vuotiaille 40 tuntia/lv. Kokonaisuus on lapsille ja nuorille tarkoitettu tavoitteellinen ja tasolta toiselle etenevä opintopolku. Opetus on avointa kaikille (4) 5 – 18 -vuotiaille. Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista yhteisiin opintoihin ja syventäviin teemaopintoihin. Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan. Opetuksessa huomioidaan: Yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat sekä kannustetaan oppilasta pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin. Koulussa opitaan erilaisia taiteen menetelmiä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työskentelemään yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden töitä. Nurmijärven kuvataidekoulussa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.  

KATSO MYÖS        

Kuvataidekoulun lukuvuoden aikana on 28 opetusviikkoa, jotka jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle.

Opetusta annetaan Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Opetus on ryhmäopetusta.
Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja opetuskerran kesto vaihtelee 60 minuutista 135 minuuttiin.
Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat lukukausimaksuun lukuun ottamatta suojavaatteita.
Retkistä maksetaan erikseen.

Rapatessa roiskuu eli essu tai muut suojavaatteet pitää tuoda kotoa!

Opetusryhmät muodostetaan huomioiden oppilaiden ikä sekä edistyneisyys.
Ryhmäkoko varhaisiän kuvataideryhmissä on 5-12 oppilasta.
Yhteisissä opinnoissa ryhmäkoko on 5–13 ja teemaopinnoissa 5-13.
Opetus tapahtuu lukuvuoden aikana kokoontuvissa ryhmissä. Ryhmässä voi olla myös kaksi opettajaa, mikäli ryhmäkko on yli 16 oppilasta. Opintoihin kuuluvat myös opintoretket, näyttelykäynnit sekä itsenäinen työskentely (esim. kotitehtävät). Kesäaikana ja lomaviikkoina voidaan järjestää opintokokonaisuuksia täydentävää (syventävää ja laajentavaa) kurssitoimintaa mm. leirit Rajamäellä ja Klaukkalassa.

Poikkeustilanne
Tarvittaessa taiteen perusopetusta voidaan antaa lähiopetusta korvaavilla vaihtoehtoisilla tavoilla, kuten etäopetuksena. 
Taiteen perusopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat taiteen perusopetusta koskevaan lainsäädäntöön, taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opetus suunnitellaan oppilaitoksissa niiden mukaisesti. Oppilaitosten opetusjärjestelyissä otetaan huomioon tartuntatautitilanteen jatkuminen ja muutokset ja sekä ajantasaiset viranomaisten määräykset, ohjeet ja 
Taiteen perusopetuksen järjestäminen 1.1.2021 alkaen | Opetushallitus (oph.fi)