Nurmijärven kuvataidekoulu on Nurmijärven Opiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä kuvataidekoulu, jossa annetaan lakisääteistä taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan.  Kuvataidekoulu on jatkumo Nurmijärven musiikkiopiston aloittamalle opetussuunnitelmallisesti itsenäiselle, kuvataiteen opetukselle. Taiteen perusopetus kuvataiteen opetuksena on jatkunut keskeytyksettä vuodesta 1998.

Yleisen oppimäärän opinnot kuvataiteessa muodostuvat:
yhteisistä perusopinnoista ja teemaopinnoista sekä varhaisiän kasvatuksesta.

Yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia: Yhteiset opinnot 300 tuntia (7-11v.), teemaopinnot 200 tuntia (12-18v.) ja lisäksi kuvataidekoulu antaa valmentavaa varhaisiän opetusta 4-6 –vuotiaille.

Kokonaisuus on lapsille ja nuorille tarkoitettu
tavoitteellinen ja tasolta toiselle etenevä opintopolku.

Opetus on avointa kaikille 4 – 18 -vuotiaille.
Opinnot etenevät oppilaan iän mukaan perustasoa edeltävästä varhaisiän valmentavista opinnoista yhteisiin opintoihin ja syventäviin opintoihin.

Kuvataidekoulun opintokokonaisuuteen ei ole pakollista sitoutua, vaan voi opiskella lukukauden kerrallaan.

Opetuksessa huomioidaan:
Yksilölliset oppimisen tarpeet ja lähtökohdat sekä kannustetaan oppilasta pohtimaan taiteen merkitystä omassa elämässä sekä vaikuttamaan omaan elinympäristöönsä taiteen keinoin.

Nurmijärven kuvataidekoulussa luodaan pohjaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle.

 

KATSO MYÖS

 

 

 

 

Kuvataidekoulun lukuvuoden aikana on 28 (+2 retket ja näyttelyt) opetusviikkoa, jotka jakautuvat syys- ja kevätlukukaudelle. Opetusta annetaan Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Opetus on ryhmäopetusta. Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa ja opetuskerran kesto vaihtelee 60 minuutista 135 minuuttiin. Kaikki tarvikkeet ja työvälineet kuuluvat lukukausimaksuun lukuun ottamatta suojavaatteita.

Rapatessa roiskuu eli essu tai muut suojavaatteet pitää tuoda kotoa!

 

 

Opetusryhmät muodostetaan huomioiden oppilaiden ikä sekä edistyneisyys.
Ryhmäkoko varhaisiän kuvataideryhmissä on 6-12 oppilasta.
Yhteisissä opinnoissa ryhmäkoko on 7 –15 ja teemaopinnoissa 7 -15.
Opetus tapahtuu lukuvuoden aikana kokoontuvissa ryhmissä. Ryhmässä voi olla myös kaksi opettajaa.
Opintoihin kuuluvat myös opintoretket, näyttelykäynnit sekä itsenäinen työskentely (esim. kotitehtävät).

Kesäaikana ja lomaviikkoina voidaan järjestää opintokokonaisuuksia täydentävää (syventävää ja laajentavaa)
kurssitoimintaa mm. leirit.

TOIMISTO & LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN OPETUSPAIKAT

Klaukkalan Aitohelmi,
Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala

Lukkarin koulu,
Punamullantie 18, 01900 Nurmijärvi

Rajamäen Noppi,
Kiljavantie 3,  05200 Rajamäki

Nurmijärven Opisto
Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs
Klaukkalantie 72
01800 Klaukkala

Toimisto avoinna:
ma-to klo 9.00-16.00,
pe klo 9.00-14.00
Puh. 040 938 1007 / 040 936 0080 (laskutus)

Kuvataidekoulun johtaja Päivi Takala TaM
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi
p. 040 9361994

Lasten ja nuorten kuvataidekoulu & Aitohelmi

Lukkarin koulu