Varhaisiän kuvataidekasvatus

VARHAISIKÄ (5—6 -vuotiaat) Varhaisiän kuvataidekasvatus luo pohjaa kuvataideopinnoille. Opetus pyrkii innostamaan lapsia kokeiluihin ja uteliaisuuteen. Leikinomaisen työskentelyn avulla tutustutaan erilaisiin työtapoihin, materiaaleihin ja työvälineisiin.
100€/lukukausi sis. materiaalit.

 

 

LUKUKAUSIMAKSUT JA LUKUJÄRJESTYS

Kuvataiteen lukukausimaksut lukuvuonna 2020-2021
Varhaisiän opetus 100€
P1 ja P2 175€
Periodiopetus 200€
Työpajaopetus 200€
Kuvataidekoulun sisaralennus on 15€, muistathan ilmoittaa toimistolle!
(kaikki materiaalit sisältyvät lukukausimaksuihin)

 

 

 

 

 

 

 

Yleisten opintojen perusopinnot P1 Ja P2

PERUSOPETUS P1 ja P2
(7—12 -vuotiaat ) Kuvan tekemisen taitoja harjoitellaan tutustumalla erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin sekä niiden ilmaisullisiin mahdollisuuksiin. Monipuolinen työskentely kehittää myös kuvallista ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. 175€/lukukausi sis. materiaalit.

ILMOITTAUTUMINEN JA PERUMINEN

ILMOITTAUTUMINEN 

Oppilaspaikka säilyy automaattisesti, mikäli emme saa ilmoitusta lopettamisesta.
Perumisilmoitus tehdään kevälukukaudella viiimeistään 30.5. ja syyslukukaudella viimeistään 15.12. mennessä:
kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi tai  p.040 938 1007 / 040 936 1994
vapaaoppilaspaikkahakemus 2022

 

 

 

Opetuksen laajuus

Yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia. Yleisen oppimäärän mukainen kuvataiteen taiteen perusopetus (tpo) muodostuu yhteisistä perus- ja teemaopinnoista. Kuvataiteen yleisen oppimäärän opinnot voivat sisältää myös muiden yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden opintoja (mm.arkkitehtuuri, multimedia, käsityö ja muotoilu). Opintokokonaisuuksien tarjonta ja järjestys määritellään paikallisesti koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa.  Yleisen oppimäärän mukaisen kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii kuvallisia ajatteluvalmiuksia ja kuvan tekemisen perustaitoja kuvataiteen eri osa-alueilla. 

Opetussuunnitelma tpo yleinenkuvis

Työpajat ja periodit

SYVENTÄVÄT OPINNOT
(12v.—189v.)
Syventävien opintojen periodi- ja työpajatyöskentelyn aiheita on noin 8 lukuvuodessa. Opinnoissa syvennetään tietoja, taitoja ja ilmaisukeinoja kullakin kuvataiteen alueella sekä kehitetään henkilökohtaista luovaa ilmaisua. Samoin korostuu oppilaiden itsenäinen ajattelu ja  työskentely. 200€/lukukausi sis. materiaalit.

Arviointi ja todistukset

Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan kehittymistä opinnoissa ja ohjata tavoitteiden asettamista. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista ja tapahtuu tuntien aikana. Perusopintojen päättyessä oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Alle 16-vuotiaat, jotka lopettavat opintonsa, saavat osallistumistodistuksen vain pyydettäessä.